• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Kalendarz

 

Terminarz roku szkolnego 2022/2023 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie

 

Termin

Informacje

01.09.2022 r. godz. 8:00 Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

7.09.2022 r.

godz. 16:00
Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1-8. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.
14.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245
 31.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
 8.11.2022 r.- g. 16:30-18:30  Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
 9.11.2022 r. - g. 16:30-18:30  Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
 Do 21.12.2022 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację  o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)
 23.12.2022 - 31.12.2022 r.  Zimowa przerwa świąteczna
 Do 17.01.2023 r. Nauczyciel informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i  zachowania 
 24.01.2023 r.  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
 25.01.2023 r. - g. 16:30- 18:30  Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
 26.01.2023 r.-  g. 16:30- 19:30  Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8 
 30.01 – 12.02.2023 r.  Ferie zimowe
 12.04.2023 r.- g. 16:30 - 18:30  Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3 
 13.04.2023 r. - g. 16:30- 18:30   Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
 06.04 -11.04.2023 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
 2.05.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
 Do 22.05.2023 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację o przewidywanych końcoworocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)
 23,24,25.05.2023 r. Egzamin w klasie VIII – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
 01.06.2023 r.   Festyn z okazji Dnia dziecka. 
 Do 7.06.2023 r. Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 09.06.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
 Do 12.06.2023 r. Wychowawcy klas informują rodziców w formie elektronicznej o  rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
 Do 13.06.2023 r. Uczeń zgłasza pisemnie nauczycielowi chęć poprawy ocen podając o jaką ocenę się ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 15.06.2023 r. Sprawdzian ma formę określoną w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie choroby nauczyciela uczeń zgłasza chęć poprawy u Dyrektora szkoły, a sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 09.06.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
 16.06.2023 r.  Egzaminy klasyfikacyjne.
 19.06.2023 r.  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
 23.06.2023 r.  Zakończenie roku szkolnego 
 Do 30.06.2023 r. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 Od 23.08 do 30.08.2023 r.  Egzaminy poprawkowe