Terminarz roku szkolnego 2023/2024 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie

 

Termin

Informacje

04.09.2023 r. godz. 8:00 Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

13.09.2023 r. godz. 16:00

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1-8.  Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.
8.11.2023 r. - godz. 16:30-18:30 Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
9.11.2023 r. - godz. 16:30-18:30 Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
Do 21.12.2023 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację  o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)
23.12.2023 - 31.12.2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
Do 18.01.2024 r. Nauczyciele  informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i  zachowania
23.01.2024 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
24.01.2024 r. - godz. 16:30- 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
25.01.2024 r.-  godz. 16:30- 19:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
10.02 – 25.02.2024 r. Ferie zimowe
28.03 – 02.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2024 r.- godz. 16:30 - 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
18.04.2024 r. - godz. 16:30- 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
29.04-30.04.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
2.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
14,15,16.05.2024 r. Egzamin w klasie VIII – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
Do 20.05.2024 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację o przewidywanych końcoworocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)
31.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
Do 5.06.2024 r. Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
Do 10.06.2024 r. Wychowawcy klas informują rodziców w formie elektronicznej o  rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
Do 12.06.2024 r. Uczeń zgłasza pisemnie nauczycielowi chęć poprawy ocen podając o jaką ocenę się 6ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 14.06.2024 r. Sprawdzian ma formę określoną w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie choroby nauczyciela uczeń zgłasza chęć poprawy u Dyrektora szkoły, a sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
17.06.2024 r. Egzaminy klasyfikacyjne.
18.06.2024 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
19.06.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
21.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego
Do 28.06.2024 r. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Od 26.08 do 30.08.2024 r. Egzaminy poprawkowe