Innowacja pedagogiczna "Kocham Wielkopolskę"

  • Opublikowano: wtorek, 30 maj 2017 11:15

Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Jutrosinie
Kocham Wielkopolskę


I. WSTĘP
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września
1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
Autorzy innowacji: mgr Marlena Janura, mgr Sylwia Wojciechowska, mgr Katarzyna Żarczyńska
Czas realizacji: trzyletni cykl kształcenia – od 01.09.2015/2016 do 30.06.2017/2018.
Rodzaj innowacji: metodyczna oraz organizacyjna.
Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.
Zakres innowacji: uczniowie klas IV – VI.
Realizowana innowacja zostanie zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

II. PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI
 WSTĘP
Jutrosin to niewielkie miasteczko położone w południowej części Wielkopolski. Oddalone około 110 km od Poznania i około 80 km od Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska. Usytuowanie pomiędzy tymi dwoma miastami i bliskość Wrocławia powoduje, że mieszkańcy chętniej utożsamiają się z tym miastem, zapominając o administracyjnej przynależności do Wielkopolski. Celem tej pracy jest zatem uświadomienie uczniom wielkopolskich tradycji, wzbudzenie w nich poczucia dumy wobec historii i tradycji „małej ojczyzny”. Innowacyjność zajęć będzie polegała na propagowaniu tradycji, kultury i miłości doregionu przez działanie oraz wykorzystanie najbardziej efektywnej metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań tradycją i lokalnego patriotyzmu oraz rozwijanie postawy twórczej
uczniów.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WPROWADZENIA INNOWACJI
Projekt jest wyjątkowy, bo międzyprzedmiotowy. Zakłada współpracę wielu nauczycieli szkoły i osób z jej otoczenia. Jest również bardzo bogaty i obfitujący w różne wydarzenia, treści wykraczające poza podstawę programową, metody aktywizujące: elementy dramy, inscenizacje, wykorzystanie zasobów internetu, lekcja muzealna, konkursy, prace w grupach, zajęcia warsztatowe, twórcze i kreatywne działania uczniów. Nigdy w szkole nie tworzyliśmy questu - to będzie nowość.
III. PUBLIKACJA INNOWACJI
Innowacja zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.spjutrosin.edu.pl

IV. TEMATYKA ZAJĘĆ
Program Kocham Wielkopolskę przeznaczony jest do realizacji na II etapie edukacji szkoły podstawowej. Za realizację innowacji odpowiadać będą autorki innowacji oraz wychowawcy klas IV – VI i pozostali nauczyciele. W ciągu 3 lat powstanie baza materiałów, które będą mogły być wykorzystane w dalszej pracy szkoły. Kolejne kroki
realizowanej innowacji będą zamieszczane na szkolnej stronie www.spjutrosin.ovh.pl w specjalnie wyodrębnionym linku.
Rok szkolny 2015/2016
1. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Kalisza i Poznania.
Uczniowie klas V i VI wyjadą na jednodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze, w czasie których poznawać będą miejsca ważne dla historii Wielkopolski.
A) Poznań (propozycje): Ostrów Tumski z Katedrą (kaplica, grobowce, podziemia), wzgórze św. Wojciecha z cmentarzem zasłużonych Wielkopolan, Cytadela, Plac Mickiewicza, Stary Rynek, pomnik starego Marycha itp.
B) Kalisz (propozycje): Rynek, Katedra pw. św. Mikołaja, kościół pw. św. Józefa, grodzisko na Zawodziu, teatr i park miejski, najstarsze nekropolie, itp. Po powrocie uczniowie przygotują fotoreportaże lub filmy z wycieczek i opublikują je na stronie internetowej szkoły.
2. Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
Dla kilkunastu uczniów klas IV – VI zostaną przeprowadzone warsztaty kulinarne prowadzone przez rodziców, w ramach których uczniowie nauczą się i przygotują sztandarowe dania kuchni wielkopolskiej. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy kulinarne:
- Fyrajunce bźdźwiągwy,
- Gipkie baby

- Mukowate gzuby,
- Nababrane jadaczki,
- Sfefrane luntrusy,
- Opypłane kutuny,
- Pierdoły.
Następnie dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły zostanie przygotowana degustacja dań z opisem. Na stronie
internetowej szkoły zostaną zamieszczone zdjęcia oraz powstanie „Książka kucharska”, w której zostaną zamieszczone
przepisy na przygotowane potrawy wielkopolskie (na przykład: gzika, chruściki, kluchy na łachu, szneka z glancem, szagówki,
plyndze, szare kluchy ze skwarkami, kluski zaparzane, śledzie w śmietanie, rogale marcińskie, pyry w mundurkach).
 Rok szkolny 2016/2017
1. Wykład pani Heleny Żyto autorki książki Jutrosińska wiara i gwara oraz koncert zespołu ludowego „Chojnioki”. Na specjalnie zorganizowanym wykładzie pani Helena Żyto autorka książki „Jutrosińska wiara i gwara” omówi zagadnienia przybliżające uczniom znaczenie języka w procesie komunikacji międzyludzkiej. Zapozna ich z wyodrębnieniem się dialektów i gwar oraz przedstawi różnicę pomiędzy nimi. Głównym celem spotkania będzie zapoznanie słuchaczy ze słownikiem gwary
jutrosińskiej. Atrakcją spotkania będzie również koncert miejscowego zespołu ludowego „Chojnioki”. Całość zostanie udokumentowana w postaci sprawozdań uczniowskich, artykułu prasowego i fotoreportażu.
2. Konkurs dla uczniów pt. „Znam gwarę”.
Wszyscy uczniowie klas IV – VI wezmą udział w konkursie ze znajomości wyrazów gwarowych. Konkurs zostanie
przeprowadzony w formie pisemnej. Wśród uczestników zostaną wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA INNOWACJI
 OGÓLNE CELE INNOWACJI
1. Zaprezentowanie wielkopolskich tradycji.
2. Przekazanie wiedzy na temat wyjątkowości i atrakcyjności wielkopolskiej kultury i mowy.
3. Wzbudzanie poczucia dumy wobec historii i tradycji „małej ojczyzny”.
4. Odkrywanie pasji i talentów uczniów (kulinarnych, literackich, muzycznych, plastycznych, aktorskich, fotograficznych).
5. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.


 SZCZEGÓŁOWE CELE INNOWACJI
1. Zwrócenie uwagi na znaczenie gwary w naszej kulturze i tradycji.
2. Wzbogacenie słownictwa związanego z gwarą wielkopolską.
3. Uwrażliwienie na piękno języka gwarowego.


 METODY OSIĄGNIĘCIA CELÓW
1. Podające (wykład, opowiadanie, pogadanka, opis).
2. Eksponujące (drama, pokaz z elementami przeżycia).
3. Praktyczne (metoda projektu).


VI. UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE INNOWACJI
 Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
 Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.

 Efektywne współdziałanie w zespole.
 Rozwijanie problemów w twórczy sposób.
 Sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.


VII. EWALUACJA
Zadaniem ewaluacji jest ulepszenie programu, dostosowanie go do warunków szkoły i grupy uczniów.
 Cel ewaluacji:
1. Zweryfikowanie dotychczasowego planu przedsięwzięć pod kątem oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców.
2. Sprawdzenie trafności doboru kolejności działań.
 Odbiorca ewaluacji:
1. Nauczyciele przeprowadzający innowację.
 Czas realizacji:
1. Po każdym półroczu.
 Wykonawca ewaluacji:
1. Nauczyciele przeprowadzający innowację.
 Przedmiot ewaluacji:
1. Oferta zajęć.
2. Sposób realizacji zadań.
 Wyniki konkursów oraz turniejów ogłoszone będą na apelach podsumowujących cykl działań.
 Nauczyciele ocenią wkład pracy i zaangażowanie uczestników.

Laureaci konkursów i turniejów otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
 Dorobek uczestników zajęć zostanie zaprezentowany na wystawach, na stronie internetowej szkoły,
przedstawiony rodzicom na spotkaniach (prezentacje multimedialne, zdjęcia).
 Informacje o wynikach, sukcesach, problemach zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom
(informacja na stronie internetowej szkoły, w gazecie lokalnej).
 Przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne dla uczniów poszczególnych klas po każdym roku szkolnym.
 W czerwcu każdego roku zostanie przeprowadzone podsumowanie działań.
 Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności rozwiązywania
problemów oraz pozytywne opinie rodziców.

SPRAWOZDANIE
z realizacji i zadań uwzględnionych
w innowacji pedagogicznej dla uczniów klas IV – VI
Szkoły Podstawowej w Jutrosinie Kocham Wielkopolskę


Na rok szkolny 2015/2016 w ramach innowacji pedagogicznej przewidziano realizację
dwóch zadań:
• wycieczka turystyczno - krajoznawczej do Kalisza i Poznania,
• Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
zadanie nr 1
Wycieczki turystyczno - krajoznawcze do Kalisza i Poznania
Uczniowie klas V i VI wyjechali na jednodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze, naktórych odwiedzili ważne miejsca dla historii Wielkopolski.
A) klasy V - Poznań: Ostrów Tumski z Katedrą (kaplica, grobowce, podziemia), wzgórze
św. Wojciecha z cmentarzem zasłużonych Wielkopolan, Plac Mickiewicza, Stary
Rynek, pomnik starego Marycha itp.,
B) klasy VI – Kalisz - 09.11.2015 r.: Rynek, Katedra pw. św. Mikołaja, kościół pw. św.
Józefa, grodzisko na Zawodziu, teatr i park miejski, najstarsze nekropolie.
Uczniowie przygotowali fotoreportaże z wycieczek, które zostały opublikowane nastronie internetowej szkoły.
zadanie nr 2
Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
04.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Jutrosinie odbył się festyn Kocham
Wielkopolskę, podczas którego dla uczniów klas IV – VI zostały zorganizowane warsztaty
kulinarne prowadzone przez rodziców. Uczniowie przygotowali sztandarowe dania kuchni
wielkopolskiej:
- Fyrajunce bźdźwiągwy - klasa IVa – kluchy na łachu,
- Gipkie baby – klasa IVb – gzika i pyry w mundurkach,
- Mukowate gzuby – klasa Va - szagole
- Nababrane jadaczki- klasa Vb –chruściki,
- Sfefrane luntrusy – klasa Vc – rogale barcińskie,
- Opypłane kutuny – klasa VIa – szare kluchy ze skwarkami,
- Pierdoły – klasa VIb – plyndze.
Wszyscy uczestnicy festynu zostali zaproszeni na degustacje dań. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono z realizacji zadania oraz „Książkę kulinarną”, w której
zostały zamieszczone przepisy na przygotowane potrawy wielkopolskie. Poszczególne klasy przygotowały również scenki teatralne, w których wykorzystano
dialekt wielkopolski.
Marlena Janura, Sylwia Wojciechowska, Katarzyna Żarczyńska